Топ-100
Back

ⓘ ఆంగ్ల భాష ..
                                               

ఆంగ్ల వర్ణక్రమం

ఆంగ్ల వర్ణక్రమం ఆంగ్లభాషను వ్రాసేందుకు ఆంగ్ల స్పెల్లింగ్, హైఫనైజేషన్, కేపిటల్ అక్షరాలు వ్రాయడం, పదవిచ్ఛేదం, నొక్కిచెప్పడం, విరామ చిహ్నాలతో సహా ఉపయోగించే వర్ణక్రమం. ప్రపంచంలోని అనేక భాషల్లాగానే విస్తృతస్థాయి ప్రామాణికత కలిగివుంది. అతికొద్ది భాషల్లో ఉన్నట్టుగా దాదాపుగా ప్రతి వర్ణానికీ వేర్వేరు విధాలుగా ఉచ్ఛరించే వీలు కల్పించడం, నేపథ్యాన్నీ, అర్థాన్నీ అనుసరించి దాదాపు అన్ని అక్షరాలు, అక్షరాల కలయికలు వేర్వేరుగా పలకగలిగే స్థితిని కూడా కలిగివుంది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం సంక్లిష్టమైన ఆంగ్ల భాష చరిత్రతో పాటుగా క్రమబద్ధమైన స్పెల్లింగ్ సంస్కరణలు జరగకపోవడం. సాధారణంగా, ఆధునిక ఆంగ్ల వర్ణక్రమం పదిహేనవ శ ...

                                     

ⓘ ఆంగ్ల భాష

  • ఉపయ గ చ భ ష, శ ద ధ ఆ గ ల భ ష గ న ఇ గ ల డ ల ఉపయ గ చ భ ష తర వ త గ ర ధ క భ ష పయ గ ద శ గ భ రత క ప ర న నద భ రతద శ ల ఉపయ గ చ ఆ గ ల వ య కరణ మ చ పర ప ష ట
  • జర మన భ ష ప రప చ వ య ప త గ 10.5 క ట ల మ ద చ మ దట భ షగ మ ట ల డబడ ఒక భ ష ఈ భ ష డచ ఆ గ ల భ షలత స ర ప య కల గ ఉ ద జర మన భ ష ఐర ప సమ ఖ యల న
  • ర డవ భ ష - తద వ ర ఫ ర చ భ ష ఐర ప సమ ఖ యల ఎక క వగ మ ట ల డబడ భ షలల ఆ గ ల భ ష జర మన భ షల తర వ త మ డవ స థ న ల ఉ ద అయన స క య జ న డ ఫర న ట వ ట ల
  • ఆధ న క ఆ గ ల భ ష ల న అక షరమ ల 26 అక షర లన కల గ ఉన న ఒక ల ట న అక షరమ ల - ISO ప ర థమ క ల ట న అక షరమ లల అవ అక షర ల కన ప స త య మ ద ర చ న అక షర ల
  • ప రధ నమ న క రణ స క ల ష టమ న ఆ గ ల భ ష చర త రత ప ట గ క రమబద ధమ న స ప ల ల గ స స కరణల జరగకప వడ స ధ రణ గ ఆధ న క ఆ గ ల వర ణక రమ స ప ల ల గ పద హ నవ
  • భ రతద శ ల న భ షలత సహ చ ల భ షలవల న త ల గ భ ష క డ ఆ గ లభ ష ప రభ వ న క ల నవ త ద స ఘ క గ ఆ గ ల భ ష పద ల కల ప మ ట ల డట గ రవ ప రద గ భ వ చడ
  • కల ప క న స మ ర 5 క ట ల మ ద మ ట ల డ ఈ భ ష భ రత ద శ దక ష ణ ద ర ష ట ర లల ప ద ద ర ష ట రమ న కర ణ టక య క క అధ క ర భ ష దక ష ణ భ రత ద శ ల త ల గ తమ ళ ల తర వ త
  • or Asamiya or Oxomiyaగ ప ర ద న ఈ భ ష ఈశ న య భ రత ద శ ల గల అస స ర ష ట ర ల మ ట ల డ భ ష ఇద అస స ర ష ట ర భ ష అర ణ చల ప రద శ ల న క న న ప ర త లల
  • ప ర త స హకత, భ ష పట ల ప రభ త వ మద దత ల దన గమన చ ర గ ర త ప ప రమ షన ల త ల గ అధ క ర క భ ష హక క ల క స క ష చ స త న న ర త ల గ ఆ గ ల భ షల ఆ ధ రప రద శ
  • క ట బ న క చ ద న భ ష న ప ల భ షన న ప ల ఇ డ య భ ట న క త భ గమ బర మ ద శ లల మట ల డత ర ఇద న ప ల భ రత ద శ లల అధ క ర భ ష న ప ల ల ద ద ప సగ
ఆంగ్ల వ్యాకరణము
                                               

ఆంగ్ల వ్యాకరణము

ఇవి ఒక వాక్యంలో Noun, Pronoun, ఇతర పదాల మధ్య సంబంధాన్ని సూచించడానికి వాడతారు. From, To, In, On, Around, Of, At, By, For, beside, With వంటివి Prepositions. ఉదాహరణకు, ఈ క్రింది వాక్యాలలో Spot, House కి రకరకాల సంబంధాల్ని చూడండి. Spot ran around the house Spot went under the house Spot ran through the house Spot jumped over the house.

Users also searched:

...