Топ-100
Back

ⓘ ఉదారవాదం అనేది ఒక రాజకీయ, నైతిక తత్వశాస్త్రం. ఇది స్వేచ్ఛ, పరిపాలన సమ్మతి, చట్టం ముందు సమానత్వాలపై ఆధార పడి ఉంటుంది.ఉదారవాదులు ఈ సూత్రాలపై వారి అవగాహనను బట్టి వ ..
                                     

ⓘ ఉదారవాదం

ఉదారవాదం అనేది ఒక రాజకీయ, నైతిక తత్వశాస్త్రం. ఇది స్వేచ్ఛ, పరిపాలన సమ్మతి, చట్టం ముందు సమానత్వాలపై ఆధార పడి ఉంటుంది.ఉదారవాదులు ఈ సూత్రాలపై వారి అవగాహనను బట్టి విస్తృత అభిప్రాయాలను కలిగి ఉంటారు, కాని వారు సాధారణంగా స్వేచ్ఛా మార్కెట్లు, స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం, పరిమిత ప్రభుత్వం, వ్యక్తిగత హక్కులు, పెట్టుబడిదారీ విధానం, ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికవాదం, లింగ సమానత్వం, జాతి సమానత్వం, అంతర్జాతీయవాదం, వాక్ స్వేచ్ఛ, పత్రికా స్వేచ్ఛ అలాగే మత స్వేచ్ఛ లాంటి అంశాలను సమర్థిస్తారు.పసుపు రంగు ని ఉదారవాదంతో ముడిపడి ఉన్న రాజకీయ రంగుగా పరిగణిస్తారు.

పాశ్చాత్య తత్వవేత్తలు ఆర్థికవేత్తలలో ప్రజాదరణ పొందిన తరువాత, జ్ఞానోదయ యుగంలో ఉదారవాదం ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్యమంగా మారింది. ఉదారవాదం వంశపారంపర్య హక్కు, సంపూర్ణ రాచరికం, రాజుల దైవిక హక్కు, సంప్రదాయవాదం లాంటి నిబంధనలను ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా చట్ట పాలనతో మార్చడానికి ప్రయత్నించింది.

                                     
  • Irène Socrates Mahomet Mérope Nanine The Orphan of China 1755 క ల స కల ఉద రవ ద ఉద రవ ద స ద ధ త న క స వల ఫ ర మ సన ల జ బ త Mononymous persons Political
  • స వత త రత స వ చ ఛ స వ ర ధ కరణక వ యక త య క క హక క గ ఉ ట ద శ స త ర య ఉద రవ ద అస త త వవ ద అర జకత వ అన వ ఒక వ యక త య క క వ యక త గత వ శ ల షణ క ద ర
  • ఆల చనలన ప రజలక వ వర చడ న య యవ ద ల మ షన ల భ గ స ప రద య కవ ద ఉద రవ ద న డ స వ చ ఛ వ ద ఎల భ న న గ ఉ ద వ వర చడ న క న లన య క క చ ర ట గ ప ప
  • మ దట ప రప చ య ద ధ మ త ర మ డల శక త ల వ యత ర కత వలన స వ ట జర ల డ ల ఉద రవ ద త ర గ బ ట వ ద వ యత ర కత వలన స వ స ఇట ల యన ల ఇట ల యన స వ ట జర ల డ ల
  • బ ద న క న యకత వ వహ చ డ న ప ల యన య ద ధ ల అధ క ర ల రష య త త ర గ ఉద రవ ద ఆల చనలన త చ చ 1825 ల జర గ న డ క మ బ ర స ట త ర గ బ ట సమయ ల జ ర న
  • ప రవ శ చ ద ఇతర ఐర ప ద శ ల ల ఇద బలహ న గ ఉ ద క న 19వ శత బ ద ల ఉద రవ ద ఆల చనల స ప న ష సమ జ ల క ప రవ శ చ య శత బ ద చ వరల ఫ ర న స స క ప
  • అస న షన ఆధ ర గ ఉన న య 19 వ శత బ ద చ వరల న స త కత వ ల క కవ ద ఉద రవ ద స మ యవ ద అభ వ మ దల ద 1960 న ట క ప ర ట స ట ట జ క ష ణ చ ర మన
  • మ నవ స క ష మ న న క డ ప చడ న క వ ల కల గ చ ద ద న న అ తర న ర మ త ఉద రవ ద ఎ బ డ డ ల బరల జమ అన క డ ప ల స త ర మర న న ద శ లన సభ య ల గ చ ర చ క ట
  • ర పబ ల కన ల వ ద శ Membership 2016 30, 447, 217 స ద ధ త స ప రద య వ ద ఆర ధ క ఉద రవ ద ఫ డరల జ అమ ర కన జ త యవ ద Political position క డ వ భ గ వ బ స ట

Users also searched:

...