Топ-100
Back

ⓘ మానవులు ..
                                               

గుండు

గుండు అనే పదమును వేరు వేరు సందర్భారలలో వేరు వేరు అర్థాలకు ఉపయోగిస్తారు. మానవులు తమ శిరస్సుపై గల వెంట్రుకలను తొలగించుకోవడాన్ని గుండు చేయించుకోవడము గా వ్యవహరిస్తారు. అలాగే గుండ్రము అనే పదానికి ప్రత్యుమ్నాయంగా గుండును వాడుతారు. అలాగే పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళను సంబోధించడానికి కూడా దీనిని వాడుతారు.కర్నూలు జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో, ప్రత్యేకించి ఉయ్యాలవాడ ప్రాంతంలో మొత్తం అనే పదానికి గుండు మొత్తం అనే పదాన్ని వాడతారు. తెలుగు భాషలో గుండు పై కొన్ని సామెతలు కూడా ఉన్నాయి. గుండు n. A round stone. A cannon ball or bullet. ఫిరంగిగుండు. A lump. A weight or stone for scales. A hill పర్వతము. గుండుగుర్రము a ...

                                               

భాషా అభ్యాసన

మనుష్యులు భాషా అభ్యసన అను ప్రక్రియ ద్వారా ఒక భాషాను గ్రహించటం, అర్దం చేసుకోవటం, పదాలను ఉపయోగిచటం, వాక్యనిర్మాణం వంటివి చేయ్యటం నేర్చుకుంటారు.ఇతర ప్రాణులలా కాకుండా మానవులు భాషను అభ్యాసించటం, వాడటం, వ్యక్తీకరిచటం వంటీ విశిష్ఠమైన సామర్థ్యముగల వారు. సాధారణంగా మాతృభాష అభ్యసననే భాషా అబ్యాసం ప్రక్రియగా పరిగణిస్తారు; ఈ భాష అభ్యాసన పరిశోదనలో చిన్న పిల్లలు తమ మాతృభాష భాషను నేర్చుకునే తీరును పరిశోదిస్తారు.భాషా అభ్యాసన పరిశోధనలో ద్వితియ భాషా అభ్యాసనను వేరొక శాఖగా పరిగణిస్తారు. ఈ భాషా అభ్యాసనం అనే ప్రక్రియ మీద అనేకమైన పరిశోధనలు జరిగాయి. భాషాశాస్త్రం భాషా అభ్యాసనను ఒక ప్రత్యేక విభాగాంగా పరిగణిస్తారు.

                                     

ⓘ మానవులు

  • క డ సహజస ద ధ గ స ఘజ వ ల మ నవ ల భ వ వ యక త కరణ క రక సమ చ ర పద ధత లన వ డడ ల అత య త న ప ణతన కల గ ఉన న ర మ నవ ల అత క ల ష టమ న స ఘ ల జ వ స త ర
  • చ బ క ల కప వడ వ ట లక షణ ల క రణ గ ప ర తన మ నవ ల ఆధ న క మ నవ ల క ట వ భ న న గ ఉ ట ర ఆధ న క మ నవ ల 3, 00, 000 - 2, 70, 000 స వత సర ల క ర త ఆఫ ర క ల
  • సమ జ Society అ ట మ నవ ల కల స మ లస పరస పర సహక రమ ద చ క ట సమ ష ట గ జ వ స త డ న ర ద ష ట సమ హ సమ జ ఒకట క ట ఎక క వ మ ద వ యక త ల స ఘ లత
  • న డ 40000 వరక జ వ చ న న య డర తల మ నవ ల జ త చర మ లన కప ప క న వ ర వ ర తర వ త ప ట ట క చ చ న ఆధ న క మ నవ ల ద ద త ద స త ల కన ప ట ట ర భ రత ద శ ల
  • క రమ న గత గ తన వ ధ లన న ర వహ స త ద అద వ ధ గ మ నవ ల క డ తమ వ ధ ల న న ర వహ చ ల మ నవ ల బ ల య, క మ ర, య వన, వ ర ధక య దశలల దశ న గ ణమ న పన ల
  • ఆద ద వతలక పర మ త క ల ద ద వతల ర క షస ల యక ష ల అప సరసల చ వరక మ నవ ల క డ అవత రమ త తవచ చ ఏకవ శత అవత రమ ల వ ష ణ వ దశ వత రమ ల ఆ ధ రవ జ ఞ నసర వస వ
  • మ నవ ల ఒకర చ త ల ఒకర పట ట క న ఒక ప ద ద హ ర వల ఏర పడట న న మ నవహ ర అ ట ర మ నవ ల స ఘట త గ తమ మన భ వ లన త ల యజ యడ న క ఏద న స ఘటనలప న రసనల
  • చ న న ప ర గ ల వద దన మ గ స త ద ప ర గ ల క ష రద ల పక ష ల చ పల మ నవ ల వ ట జ త వ ల క టక ల అన న జ ర ణ వ యవస థన కల గ ఉ ట య జ ర ణశయ తర వ యవస థన
  • మ నవ ల ల ఈ ప రక ర య ఉదర వ త న diaphragm ద వ ర ప ర ర ప పబడ త ద మ నవ ల మ ట ల డట న క అవసరమ న గ ల న ఉత పత త చ స వ క డ ఊప ర త త త ల మన ష ల ల
  • క ల ప స అ ట ర మ నవ ల ల క జ త వ ల తమ ర డ సమతల ఉపర తల శర ర భ గ లన ఆకర షణ యమ గ చరచట ద వ ర వ డ దల చ స ధ వన న చప పట ల అ ట ర మ నవ ల వ ర చ త య క క

Users also searched:

...